/  /
ตั้งค่ารหัสผ่าน 6 หลัก(ตัวเลข)และยืนยันรหัสผ่าน